پرده پروژکتور

گروه

گروه

پرده پروژکتور

پرده پروژکتور

پرده های پروژکتور در سایزهای مختلف با توجه به نیاز کاربر و انواع دستی و برقی تولید می شوند.

پرده پروژکتور سطحی استاندارد بر روی دیوار ایجاد می کند تا تصویر ایجاد شده توسط دستگاه ویدئو پروژکتور به درستی بر روی سطحی صاف و استاندارد شکل بگیرد.

پرده پروژکتور دستی و پرده پروژکتور برقی در سایز های مختلف در این گروه ایرانشهر شاپ موجود می باشد.